تولید محتوا

محتوا

تولید محتوا

در دنیای امروز، تاکیدی که بر سرعت انتشار محتوا، نحوه‌ی استفاده از محتوا در گستره‌ای وسیع و مواردی از این دست وجود دارد، از تاکید برای تولید محتوای جدید پیشی گرفته. به این معنا که برای مولفان یک محتوای بکر، اهمیت انشار سریع محتوا، بیش از اهمیت این است که محتوا صرفا تولید شود.