background header

مقالات

W3C چیست؟

W3C چیست؟

W3c مخفف عبارت World Wide Web Consortium است که این عبارت به معنی کنسرسیوم وب ...

19 بهمن 1399
CSS چیست؟

CSS چیست؟

CSS مخفف عبارت Cascading Style Sheets که به معنی برگه های سبک آبشاری است. CSS یک ...

18 بهمن 1399
HTML چیست؟

HTML چیست؟

HTML مخفف عبارت Hyper Text Markup Language  است که به معنی زبان نشانه گذاری فرامتن ...

16 بهمن 1399
HTML برپایه SGML

HTML برپایه SGML

HTML یا Hyper Text Markup Language  که به معنی زبان نشانه گذاری فرامتن است، برای ...

15 بهمن 1399